Volver

Registre de Centres Educatius

El Defensor de l’Estudiant

¿Què és el REGISTRE DE CENTRES EDUCATIUS?

Sense transparència no hi ha democràcia, ni educació. La Llei de Transparència inclou fins i tot a la Casa Real. El sistema educatiu i l'escola també necessiten amb urgència, transparència. “Transparència Educativa” és el primer lema.

El dret a l'educació s'inicia amb l'exercici del dret dels pares a la lliure elecció de l'oferta educativa que consideren millor per als seus fills.

Però, Com els primers responsables de l'educació, poden exercir el seu fonamental dret si no disposen de la necessària informació objectiva, completa i contrastada de totes les diferents opcions que s'ofereixen en cada població, ciutat i districte?

El Registre de Centres Educatius és un Projecte de El Defensor de l'Estudiant, amb objectius molt concrets:

Primer Objectiu.

Fer possible que tots els pares disposin de la informació veraç, detallada, actualitzada i contrastada de l'oferta educativa de cadascun dels centres d'educació obligatòria de l'Estat Español, ordenats per Comunitats, Províncies i Municipis, per tal de que, sobre la base del coneixement, els pares puguin exercir lliurement el seu dret a escollir l'oferta educativa que considerin millor per als seus fills.

D'aquesta manera, s'ofereix resposta a la demanda col·lectiva dels pares que es resumeix en aquesta frase: “Volem saber per poder escollir”, que és el segon lema.

Al mateix temps, el Registre de Centres Educatius facilita als Directors dels centres, Mestres i Professors, la seva obligació de fer públic el seu Projecte Educatiu de Centre, que en tots els casos ha de contenir la Forma d'Atenció a la Diversitat del centre, (LOE-LOMCE, Art 121), També es podran donar a conèixer els resultats aconseguits, el caràcter propi dels centres concertats i privats… etc., i tot allò que complementàriament cada centre desitgi expressar.

Cada centre educatiu tindrà el seu propi espai exclusiu, del que només el Director del Centre tindrà les claus d'accés, perquè juntament amb el seu claustre de professors pugui pujar l'oferta educativa del seu centre, i modificar-la o adaptar-la permanentment al seu criteri.

EL DEFENSOR DE L’ESTUDIANT. Carrer Pere Vergés Nº 1, 6ª. 08020 Barcelona. http://www.defensorestudiante.org info@defensorestudiante.org

Registro de Centros Educativos

El Defensor de l’Estudiant

Segon objectiu.

La necessària transformació de la nostra educació requereix la participació activa dels pares en l'ensenyament escolar dels seus fills.

Per tant, els pares també tenen el seu propi espai assignat al costat de l'espai assignat al centre educatiu en el qual els seus fills es troben escolaritzats.En aquest espai els pares expressaran lliurement el seu criteri, sense limitació d'espai. El Director del Centre podrà contestar o matisar els criteris expressats pels pares sempre que ho consideri oportú. També els mateixos alumnes, des de certa edat, podran expressar els seus criteris.

Aquest segon objectiu se centra doncs a promoure la participació activa dels pares.

Tercer objectiu.

Els centres necessiten autonomia, però, “Perquè una major autonomia dels centres contribueixi decisivament a la millora dels resultats dels alumnes és imprescindible acompanyar-la de mecanismes apropiats d'avaluació externa”, indica el Prof. Francesc *Pedró, Analista Superior de Polítiques Educatives al Centre de l'OCDE per a la Recerca Educativa i Innovació (CERI) a París.

Per això, el Registre de Centres Educatius inclou aquests mecanismes apropiats de la necessària avaluació externa de cada centre: L'avaluació, com a procés de millora dels sistemes educatius. Inclou una avaluació científica, dinàmica, rigorosa, permanent i homologable a Europa de la qualitat educativa de tots els centres d'educació obligatòria.

El resultat s'expressarà atorgant a cada centre un nombre d'estels, fins a un màxim de cinc, per tal de distingir els esforços d'innovació realitzats, segons les circumstàncies socials de cadascun, i hagin aconseguit superior qualitat educativa. Això, per al coneixement dels pares, del conjunt de la societat i permanent estímul per als docents, els directors dels centres i el sistema educatiu en el seu conjunt.

Els centres que aconsegueixin la màxima puntuació (cinc estels) seran proposats davant el Consell Superior d'Experts en Altes Capacitats com a candidats a la nominació de “Centre d'Excel·lència Educativa”.

La qualitat que avui busquem és la qualitat per a tots, que no descansa en la idea d'exclusivitat sinó de l'educació inclusiva, en el dret a l'educació en llibertat per a tots, en la interacció permanent entre l'equitat i l'excel·lència, tenint en compte d'una banda, la diversitat social com a punt de partida, i, d'altra banda, que l'equitat, és, la aequitas llatina, sinònim de Justícia, i no d'Igualtat.

EL DEFENSOR DE L’ESTUDIANT. Carrer Pere Vergés Nº 1, 6ª. 08020 Barcelona. http://www.defensorestudiante.org info@defensorestudiante.org

Registro de Centros Educativos

El Defensor de l’Estudiant

La igualtat no és una fi o objectiu desitjable amb caràcter general i menys encara en matèria educativa. La igualtat no respon a la naturalesa dels homes, que som, tots, diferents entre nosaltres, i sí la Justícia.

La diversitat emergeix a l'interior del fet educatiu, en les metodologies adequades i adaptades a les diferents formes d'aprendre de cada estudiant, en el desenvolupament dels talents, en els diferents ritmes, en els continguts, i en els valors.

L'educació adaptada a la diferent forma de processar la informació i aprendre de cadascun augmenta el nombre de branques dendrítiques, crea sinapsis noves i les multiplica, enriqueix el nombre i la qualitat de les connexions neurals, i les seves capacitats funcionals, desenvolupa noves connexions, noves capacitats funcionals, i permet establir nous aprenentatges.

L'educació adaptada, personalitzada, no només crea contextos, sinó que afecta directament a la manera com es cableja i s'interconnecta el cervell, estimulant el desenvolupament de la intel·ligència, que es pot ensenyar i aprendre i constitueix l'arquitectura del cervell,

Existeixen a Espanya experiències educatives extraordinàries, avalades per la vocació educadora, la professionalitat i constant esforç innovador de l'equip directiu, que és necessari conèixer, reconèixer, valorar i distingir, doncs han de constituir un referent important pels altres centres.

També podrà haver-hi centres que no presentin la seva oferta educativa, per mancar fins i tot del preceptiu Projecte Educatiu de Centre, o la Forma d'Atenció a la Diversitat, Sens dubte, els pares, sabran valorar adequadament, les diferents ofertes educatives.

El Registre de Centres Educatius és una aposta seriosa, des de la societat civil, i des dels actuals postulats científics de la recerca internacional pel necessari canvi de model educatiu per fer de l'educació, un puntal fonamental de la nostra societat, per l'educació de qualitat per a tots, que passa pel Dret a l'Educació en Llibertat, proclamat pel Tribunal Suprem en la seva Sentència 12.11.12, que situa a tota la societat davant el necessari canvi educatiu, del que el Registre de Centres Educatius vol ser instrument eficaç.

EL DEFENSOR DE L’ESTUDIANT. Carrer Pere Vergés Nº 1, 6ª. 08020 Barcelona. http://www.defensorestudiante.org info@defensorestudiante.org

Registro de Centros Educativos

El Defensor de l’Estudiant

CRITERIS GENERALS.

És cert que existeixen resultats dispars entre les diferents comunitats. Malgrat això es pot afirmar que l'educació a Espanya dista molt d'aconseguir el nivell adequat. El sistema escolar espanyol necessita un canvi radical. És importantíssim que el professorat lideri el canvi real que ha d'ocórrer en totes les aules

Rita Levi-Montalcini, Metge, Neuròloga, Premi Nobel de Medicina, assenyalava:

«Els mètodes educatius tradicionals són absurds. Urgeix revisar per complet els sistemes educatius i didàctics».

La Dra. Usha Goswami, Directora del Centre de Neurociències de l'Educació de la Universitat de Cambridge, explica:

«Hi ha un abisme entre la ciència actual i la seva aplicació directa a l'aula».

Entre les directrius del Comitè per a l'Aprenentatge de la Ciència de el National Research Council of the National Academies”, destaca:

«Abans de proposar mesures pedagògiques concretes és imprescindible posar-se al dia sobre els diferents recursos innats que té el cervell de cadascun dels alumnes per aprendre».

El Full de ruta cap a l'Educació de Qualitat per a tots de la Comissió de Drets Humans de l'ONU-2003, assenyala amb claredat que l'educació de qualitat per a tots pansa per l'educació en llibertat, que proclama el nostre ordenament jurídic superior; d'una banda, l'article 27 de la Constitució, i, d'altra banda, el 10.2, que ens indica la interpretació, assenyalant que: "Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya”.

Així ho recorda la recent Sentència del Tribunal Suprem 21.11.12, en il·legalitzar íntegrament la llei de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Autònoma de Canàries que regulava l'educació diferent a l'ordinària dels alumnes d'altes capacitats.

EL DEFENSOR DE L’ESTUDIANT. Carrer Pere Vergés Nº 1, 6ª. 08020 Barcelona. http://www.defensorestudiante.org info@defensorestudiante.org

Registro de Centros Educativos

El Defensor de l’Estudiant

Així, la Declaració Universal dels Drets Humans, 10.12.1948, en el seu Article 26.3 estableix:

«Els pares tindran dret preferent a escollir el tipus d'educació que haurà de donar-se als seus fills».

El Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals (Consell d'Europa, 20 de març de 1952. BOE número 11, de 12 de gener de 1991) Protocol Addicional Nº 1, en el seu Article Art. 2º, estableix:

«A ningú se li pot negar el dret a la instrucció. L'Estat, en l'exercici de les funcions que assumeixi en el camp de l'educació i de l'ensenyament, respectarà el dret dels pares a assegurar aquesta educació i aquest ensenyament conforme a les seves conviccions religioses i filosòfiques».

Les conviccions pedagògiques dels pares es trobaven incloses en les filosòfiques, però per no deixar dubte en aquesta interpretació, el més recent Tractat Internacional, subscrit per Espanya, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, Diari Oficial de les Comunitats Europees 18.12.2000, en l'Article 14.3 garanteix:

«L'educació dels fills es realitzarà conforme als criteris dels pares no només en qüestions morals i religioses, sinó també referent als seus criteris filosòfics i pedagògics».

Per la seva banda, el Tractat Internacional subscrit per l'Estat Español: Drets del Nen, Convenció de 20 de Novembre de 1989, adoptat per l'Assemblea General de Nacions Unides, i, de forma especial, el seu article 29.1.a, que estableix:

«Els Estats Parteixes convenen que l'educació del nen haurà d'estar encaminada a: a) Desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física del nen fins al màxim de les seves possibilitats».

El mateix Tractat Internacional Drets del Nen, en el seu Art. 3.1 estableix:

«En totes les mesures concernents als nens que prenguin les institucions públiques o privades de benestar social, els tribunals de justícia, les autoritats administratives o els òrgans administratius, una consideració primordial al fet que s'atendrà serà l'interès superior del nen».

EL DEFENSOR DE L’ESTUDIANT. Carrer Pere Vergés Nº 1, 6ª. 08020 Barcelona. http://www.defensorestudiante.org info@defensorestudiante.org

Registro de Centros Educativos

El Defensor de l’Estudiant

Referent a l'educació inclusiva i específicament a l'educació diferent a l'ordinària que requereixen els alumnes superdotats i d'altes capacitats, el Registre de Centres Educatius considera que la GUIA CIENTÍFICA DE LES ALTES CAPACITATS, declarada d'Interès científic i Professional, és el màxim referent actualitzat, obra creada per les més acreditades institucions científiques especialitzades: El Consell General dels Col·legis Oficials de Metges d'Espanya, el Consell Superior d'Experts en Altes Capacitats, la Fundació per a la Formació de l'Organització Mèdica Col·legial, l'Institut Internacional d'Altes Capacitats i la Confederació Espanyola d'Associacions d'Altes Capacitats.

Constitueix un pont entre les Neurociències i l'educació, orientat al fet que els actuals coneixements científics sobre el cervell potenciïn el necessari canvi sobre l'educació de tots els estudiants.

La Guia Científica desenvolupa les actuals Definicions Científiques Altes Capacitats. Per a la seva permanent actualització s'ha creat el CONGRÉS MUNDIAL INTEL·LIGÈNCIA HUMANA, ALTES CAPACITATS I EDUCACIÓ, declarat d'Interès Científic i Professional, que té entre les seves finalitats revisar i actualitzar les anteriors recerques que van ser realitzades des de paradigmes, que han quedat obsolets davant els nous postulats de les Neurociències.

EL DEFENSOR DE L’ESTUDIANT. Carrer Pere Vergés Nº 1, 6ª. 08020 Barcelona. http://www.defensorestudiante.org info@defensorestudiante.org

Registro de Centros Educativos

El Defensor de l’Estudiant

PARTS QUE ES COMPON L'ESPAI DE CADA CENTRE EN EL REGISTRE DE CENTRES EDUCATIUS.

L'espai reservat a cadascun dels centres docents es compon de tres parts:

1.Espai reservat a cadascun dels centres educatius, ordenats per comunitats, províncies i municipis.

2.Espai dels pares que tenen al seu fill o ho han tingut a cada Centre. També els alumnes a partir de certa edat podran expressar els seus criteris.

3.Breu espai per fer constar el resultat de l'avaluació permanent del centre.

1.L'espai reservat a cada Centre.

Per tal de facilitar la comprensió i la localització dels centres i altres dades d'interès dels pares, el Registre s'organitza mitjançant un espai exclusiu i reservat per a cada centre educatiu. En aquest espai cada centre, penjarà la seva oferta educativa, que s'estructura facilitant un “Format General”, comú a tots els centres, que té per objecte facilitar l'expressió de l'oferta educativa del centre, i alhora, facilitar als pares la localització i comparació de les dades del seu interès.

Els directors dels centres podran accedir al seu espai exclusiu mitjançant les claus secretes, que se'ls atorgaran, i podran pujar i modificar lliurement la seva oferta educativa en línia, sempre que ho desitgin.

Per tal de facilitar l'expressió de l'oferta educativa del centre, el format general conté els següents apartats:

A.Sobre l'atenció a la diversitat en general.

B.Sobre les altes capacitats.

C.Experiència davant el diagnòstic, i a l'educació diferent a l'ordinària que requereixen els alumnes d'altes capacitats.

EL DEFENSOR DE L’ESTUDIANT. Carrer Pere Vergés Nº 1, 6ª. 08020 Barcelona. http://www.defensorestudiante.org info@defensorestudiante.org

Registro de Centros Educativos

El Defensor de l’Estudiant

D. La preparació dels docents i els compromisos del centre educatiu.

E. Proposta de reconeixement com a “Centre d'Excel·lència Educativa”.

F.El Projecte Educatiu de Centre i la Forma d'Atenció a la Diversitat.

G.L'Ideari del centre: Assignatura de Religió, o no, alternativa, l'educació en valors, els llibres de text i el material didàctic i les tradicions, etc.

H.Els resultats acadèmics que el centre ha aconseguit en els últims cursos.

I.El que el Director i el claustre de professors desitgi dir als pares perquè triïn l'oferta educativa del centre.

J.Altres dades que el centre consideri que formen part del seu projecte educatiu i desitgi exposar.

2.L'espai dels pares que tenen al seu fill, o ho han tingut, en aquest Centre.

La participació dels pares s'estructura a través d'un fòrum específic per a cada centre.

Per intervenir, els pares dels alumnes de cada centre hauran d'identificar-se com a pares que tenen o han tingut un fill és aquest centre.

També podran participar els alumnes a partir d'una determinada edat i els ex-alumnes. El Director del Centre podrà intervenir per matisar, completar informació o replicar, a qualsevol moment en què ho desitgi.

EL DEFENSOR DE L’ESTUDIANT. Carrer Pere Vergés Nº 1, 6ª. 08020 Barcelona. http://www.defensorestudiante.org info@defensorestudiante.org

Registro de Centros Educativos

El Defensor de l’Estudiant

L'AVALUACIÓ EXTERNA DELS CENTRES EDUCATIUS.

El Registre de Centres Educatius inclou l'avaluació externa com a factor de qualitat educativa: Avaluació pública, permanent, fonamentada en rigorosos criteris científics, i homologable en la UE, sobre cadascun dels centres docents d'ensenyaments obligatoris de l'Estat Español.

Té lloc molt poc temps després que el centre educatiu hagi expressat la seva oferta educativa. Ofereix el coneixement als pares, i al conjunt de la societat i suposa l'estímul permanent per a els docents, als directors dels centres i al sistema educatiu en el seu conjunt.

El resultat d'aquesta avaluació s'expressa mitjançant l’atorgament d'estels en nombre creixent des de zero fins a cinc estels.

Donat el caràcter científic de l'avaluació dels centres educatius, El Defensor de l'Estudiant ha subscrit un conveni de col·laboració amb el Consell Superior d'Experts en Altes Capacitats, institució que efectuarà l'avaluació.

CRITERIS DE LA EVALUACIÓ EXTERNA DELS CENTRES DOCENTS.

-«Perquè una major autonomia dels centres contribueixi decisivament a la millora dels resultats dels alumnes és imprescindible acompanyar-la de mecanismes apropiats d'avaluació externa». Francesc Pedró, Analista Superior de Polítiques Educatives al Centre de l'OCDE per a la Recerca Educativa i Innovació (CERI) a París.

-«La mesura de la qualitat educativa d'un centre la dóna el valor afegit que confereix als seus alumnes per comparació amb altres centres amb poblacions escolars i mitjans equivalents. L'avaluació és només la meitat de la recepta, però la meitat al cap i a la fi». Francesc Pedró.

EL DEFENSOR DE L’ESTUDIANT. Carrer Pere Vergés Nº 1, 6ª. 08020 Barcelona. http://www.defensorestudiante.org info@defensorestudiante.org

Registro de Centros Educativos

El Defensor de l’Estudiant

-«Només a través de la transparència que el sistema escolar gana per mitjà d'aquesta avaluació es pot garantir que l'exercici de l'autonomia escolar esdevé un mitjà apropiat per millorar els resultats dels alumnes, i no una finalitat en ella mateixa. Només una avaluació basada en l'evidència pot aportar llum al discerniment de quin pràctiques docents puguin ser considerades bones practiques, i baix quines circumstàncies, i igualment quines innovacions educatives realment es tradueixen en millors condicions per a l'aprenentatge dels alumnes». Francesc Pedró.

-«Les famílies tenen a veure una oportunitat per estimar no només quin rendiment es treu dels seus impostos sinó, sobretot, la veritable qualitat educativa del centre escolar on porten als seus fills». Francesc Pedró.

-«L'avaluació docent també ha de ser una oportunitat per posar sobre la taula la qüestió dels incentius al treball molt fet». Francesc Pedró.

-«Hi ha també països que són coneguts per la seva defensa aferrissada d'una escola sense cap pressió avaluadora externa, un argument que palesa ingenuïtat o, obertament, desconeixement des del punt de vista psicològic, però que convé molt a els qui defensen aferrissadament la privadesa de l'aula. D'aquests últims països no hi ha cap que en les comparacions internacionals no es trobi en una situació de mediocritat. I no és estrany que sigui així perquè està lluny de tota lògica pensar que es pugui millorar sense mecanismes externs i estandarditzats de regulació de l'aprenentatge de l'alumne a la vista de les competències que va aconseguint durant l'escolarització». Francesc Pedró.

-«Els membres de la comunitat educativa han de tenir lliure accés a aquestes dades, la seva evolució longitudinal i el seu significat en el marc d'una comparació amb centres equivalents». Francesc Pedró

-«Les famílies, manifestant les seves preferències, estan implícitament avaluant les escoles i creant processos regenerats del sistema». Caterina Calsmiglia Professora d'Economia de la UAB, Doctora en Economia per la Universitat de Yale.

-«La LOE es refereix a l'avaluació amb la importància que mereix. Així, el seu títol VI es dedica a l'avaluació del sistema educatiu, assenyalant en el seu article 140 que la finalitat de l'avaluació serà: a) contribuir a millorar la qualitat i l'equitat de l'educació, b) orientar les polítiques educatives, c) augmentar la transparència i eficàcia del sistema educatiu, d) oferir informació sobre el grau de compliment dels objectius de millora establerts per les Administracions educatives i i) proporcionar informació sobre el grau de consecució dels objectius educatius espanyols i europeus, així com del compliment dels compromisos educatius contrets en relació amb la demanda de la societat


EL DEFENSOR DE L’ESTUDIANT. Carrer Pere Vergés Nº 1, 6ª. 08020 Barcelona. http://www.defensorestudiante.org info@defensorestudiante.org

Registro de Centros Educativos

El Defensor de l’Estudiant

espanyola i les metes fixades en el context de la Unió Europea». Javier Tourón. Catedràtic en Ciències de l'Educació i de Biologia. Universitat de Navarra.

-«El paper de l'avaluació consisteix a fer visibles alguns dels productes intangibles de l'acció educativa i recolzar la presa de decisions, però també és cert que només és possible conèixer el nivell instructiu d'un sistema educatiu a través de l'avaluació periòdica dels seus resultats, de manera que aquesta es converteix en el millor mecanisme per assignar de forma coherent els recursos al sistema i recolzar les necessitats allí on es produeixen». Javier Tourón.

-«Tampoc té una importància menor en el progrés de l'avaluació l'impacte - sobretot social- que han tingut estudis internacionals com TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study), PIRLS (Progress in Intemational Reading Literacy Study) i particularment PISA (Programme for International Student Assessment). (…).Tots els estudis per generals o específics que siguin tendeixen a oferir, d'una manera o un altre, idees i directrius que permetin prendre decisions efectives per millorar els sistemes educatius que analitzen. Aquesta és, precisament, la raó de ser de l'avaluació: optimitzar l'objecte avaluat». Javier Tourón.

-«Com vaig assenyalar en l'I Fòrum mundial sobre el talent celebrat a Pamplona en 2009: “El sistema educatiu ha d'aconseguir, a través d'una educació tan personalitzada com sigui possible (hauria de ser-ho en grau màxim), la promoció de l'òptim resultat possible per a cada persona. Al meu judici això garanteix una aposta seriosa per la promoció de l'excel·lència, que serà diversa per a cada persona, certament, però que provocarà una transformació tal a les escoles que impedirà tot igualitarisme, que és al que condueix el garantir els mínims‟. És la igualtat, com assenyalava Stuart Mil, la que fa estèril tota esperança de desenvolupament social i econòmic de qualsevol societat. Promoure l'excel·lència equival a facilitar els recursos educatius necessaris que permetin a cada alumne llegar tan lluny, tan ràpid, amb tanta amplitud i amb tanta profunditat com la seva capacitat i competència li permetin. Això és entendre el principi d'igualtat d'oportunitats en la seva correcta accepció. Una escola -i un sistema educatiu en sentit ampli- que no tenda a ser el més adaptativa possible no podrà garantir almenys aquesta tensió cap a l'excel·lència». Javier Tourón.

-«L'excel·lència en educació és una meta assolible, i a un cost raonable (…). L'èxit es produirà en aquelles persones i països que siguin ràpids en les seves adaptacions, lents a l'hora de queixar-se i que estiguin oberts al canvi». Andreas Scheleicher,

Director dels estudis PISA de la OCDE.

EL DEFENSOR DE L’ESTUDIANT. Carrer Pere Vergés Nº 1, 6ª. 08020 Barcelona. http://www.defensorestudiante.org info@defensorestudiante.org

Registro de Centros Educativos

El Defensor de l’Estudiant

ACCÉS DELS CENTRES AL REGISTRE.

Amb caràcter previ a l'entrada en funcionament del Registre de Centres Educatius, tots els Directors dels centres d'educació obligatòria rebran una carta, on line de El Defensor de l'Estudiant, en la qual se'ls informarà del Registre, els seus objectius educatius i les parts que es compon, i especialment de l'espai exclusiu reservat per al centre i se'ls demanarà els seus suggeriments de millorament i les del seu claustre de professors que puguin oferir per optimitzar la consecució de les finalitats.

Seguidament s'incorporarà la participació dels docents introduint en el projecte tots els suggeriments de millora.

Al seu terme es remetrà a tots els directors dels centres d'educació obligatòria una segona carta convidant-los a pujar l'oferta educativa del seu centre, i se'ls lliurarà les claus d'accés al seu espai, i contestaran, on line, al qüestionari.

EL DEFENSOR DE L’ESTUDIANT. Carrer Pere Vergés Nº 1, 6ª. 08020 Barcelona. http://www.defensorestudiante.org info@defensorestudiante.org

Volver